Termin na zgłoszenie wierzytelności do syndyka

Na wszystko jest odpowiedni termin. Nie inaczej jest w przypadku zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, gdzie przepisy prawa wprost określają ile czasu mamy na skontaktowanie się z syndykiem. Jakie poniesiemy konsekwencje przekroczenia terminu? Czy tracimy całkowicie możliwość dochodzenia przysługującej nam wierzytelności?

Postępowanie upadłościowe – termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi

Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest ściśle określony – wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Termin ten nie może być ani dłuższy, ani krótszy.

Jak wynika z treści art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe:

art. 51 ust. 1 pkt 4 Prawa upadłościowego

1. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:
4) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa wnoszenie dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi

W obwieszczeniu Sądu dotyczącym ogłoszenia upadłości dłużnika powinien pojawić się zapis o treści:

wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: (..)

Zgłoszenie wierzytelności przez Rejestr – Krajowy Rejestr Zadłużonych

Obecnie obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości dokonywane jest za pośrednictwem rejestru informatycznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych (dostępny pod adresem https://prs.ms.gov.pl/krz).

Również zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym powinno być dokonane w formie elektronicznej, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, co jest obecnie zasadą postępowania upadłościowego mającą wpływać na jego szybkość. Zgłoszenia wierzytelności można dokonać za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych osobiście lub skorzystać z pomocy pełnomocnika (np. adwokata).

Zgłoszenie wierzytelności syndykowi po upływie 30 dni

30-dniowy termin nie jest jednak terminem ostatecznym. Po jego upływie wciąż możemy (a nawet powinniśmy) zgłosić naszą wierzytelność syndykowi. Wiąże się to jednak z pewnymi konsekwencjami dla nas jako wierzyciela, wśród których wyszczególnić należy:

  • Konieczność uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Utracenie możliwości podważenia czynności dokonanych na wcześniejszych etapach postępowania upadłościowego,
  • Nieuwzględnienie w planach podziału (jeżeli zgłosimy wierzytelność na tyle późno, ze syndyk w postępowaniu upadłościowym złożył już plan podziału).


Obecnie przeciętne wynagrodzenie, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r. wynosi 5.882,99 złotych. 15% od tej kwoty stanowi 882,45 złotych.

Z perspektywy wierzyciela konieczne jest zatem jak najszybsze zgłoszenie wierzytelności po obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Tagi: , , ,
2 wzmianki do “Termin na zgłoszenie wierzytelności do syndyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *