Kiedy potrzebny jest notariusz na Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o.?

Obsługując liczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często pojawiają się pytania dotyczące obecności notariusza na zwoływanych Zgromadzeniach Wspólników spółki z o.o. Wbrew powszechnej opinii, obecność notariusza wymagana jest jedynie w kilku przypadkach. Jakich?

Zgromadzenie Wspólników bez notariusza – oszczędności dla spółki

Pomimo tego, że dobrą praktyką jest protokołowanie wszystkich Zgromadzeń Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez notariusza, to jednak ograniczenie jego obecności  wyłącznie do sytuacji, w których przepisy prawa wymagają zaprotokołowania uchwał Zgromadzenia Wspólników przez notariusza w formie aktu notarialnego, może być wyraźną oszczędnością finansową dla spółki.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wskazuje, że maksymalna stawka notarialna za sporządzenie protokołu Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. wynosi 750 złotych. Do tej kwoty należy doliczyć również stawki za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych oraz – w przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników odbywa się poza siedzibą kancelarii notarialnej, dodatkowe wynagrodzenie notariusza związane z dojazdem. Maksymalna kwota powiększenia wynagrodzenia za czynności poza kancelarią notarialną wynosi 50 zł za czynności w porze dziennej oraz 100 zł za porę nocą lub dni wolne od pracy, za każdą godzinę od odpuszczenia przez notariusza kancelarii, do momentu jego powrotu.

Innymi słowy – zrezygnowanie z obecności notariusza na Zgromadzeniu Wspólników, na którym jego obecność nie jest bezwzględnie wymagana, może pozwolić na oszczędność dla Spółki w wysokości około 1.000 zł za jedno Zgromadzenie.

Które uchwały muszą być zaprotokołowane przez notariusza?

Przypadki, kiedy obecność notariusza na Zgromadzeniu Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są ściśle określone w przepisach, należą do nich:

 1. Zmiana umowy spółki (art. 255 k.s.h.)
  Umowa spółki jest „podstawowym dokumentem” określającym funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana umowy spółki jest najczęstszą sytuacją związaną z obowiązkiem zaproszenia notariusza na Zgromadzenie.

 2. Rozwiązanie spółki lub przeniesienie jej siedziby za granicę (art. 270 pkt 2 k.s.h.)
  Jeżeli wspólnicy spółki podejmą decyzję o zakończeniu działalności spółki, to taka uchwała musi być zaprotokołowana przez notariusza. Jednocześnie przeniesienie siedziby spółki za granicę automatycznie powoduje skutek rozwiązania spółki w myśl polskich przepisów – „znika” ona z polskiego rejestru spółek. Należy jednak odróżnić sytuacje dotyczące przeniesienia siedziby spółki do innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do krajów poza Unią Europejską.

 3. Przekształcenie spółki (art. 562 k.s.h.)
  Zmiana formy działalności wiąże się z formalnym przekształceniem spółki i zmianą wpisów w odpowiednich rejestrach (czy to KRS czy CEiDG). Ze względu właśnie na te zmiany – niejako wpisanie nowego podmiotu, przepisy przewidują konieczność notarialnego zaprotokołowania uchwały o przekształceniu.

Konsekwencje braku obecności notariusza na Zgromadzeniu Wspólników

O konsekwencjach braku obecności notariusza na Zgromadzeniu Wspólników możemy mówić tylko w przypadku, gdy przepisy prawa wymagają od nas zaprotokołowania konkretnej uchwały w formie aktu notarialnego (sytuacje wskazane wyżej).

Jakie mogą to być konsekwencje?

 • W przypadku uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki – brak prawidłowej zmiany umowy spółki ze względu na brak możliwości wpisania zmiany do KRS (przepisy jednoznacznie wskazują, że do zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest podjęcie uchwały o zmianie, ale również wpisanie jej do rejestru KRS – w przypadku złożenia wniosku do KRS nie zostanie ona po prostu zarejestrowana i uwzględniona).

 • W przypadku rozwiązania spółki lub przeniesienia jej siedziby za granicę – uchwała taka jest nieważna z mocy prawa (również i w tym przypadku KRS odmówi uwzględnienia złożonego wniosku na jej podstawie).

 • W przypadku przekształcenia spółki – uchybienie formie protokołu notarialnego również skutkuje nieważnością uchwały z mocy prawa.
Tagi: , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *