Forma zgłoszenia wierzytelności do syndyka – elektronicznie czy papierowo?

Jeszcze kilka lat temu obowiązującą formą w niemal wszystkich postępowaniach była forma papierowa obejmująca złożenie fizycznego, papierowego wniosku – bezpośrednio do biura podawczego lub za pośrednictwem operatora pocztowego (przesyłka polecona). Obecnie, w przypadku zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłej spółki lub osoby fizycznej mamy do czynienia z formą mieszaną, zależną od rodzaju przysługującej nam wierzytelności.

Brak wyboru formy zgłoszenia wierzytelności

Już na samym początku warto wyraźnie podkreślić, że wierzycielowi nie przysługuje prawo wyboru formy w jakiej dokonuje zgłoszenia wierzytelności. Obowiązujące przepisy wprost wskazują jakie wierzytelności należy zgłosić w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu systemu teleinformacyjnego – Krajowego Rejestru Zadłużonych, a jakie wierzytelności należy zgłosić w formie papierowej. Ponadto art. 237 prawa upadłościowego wskazuje wprost, że należności ze stosunku pracy nie wymagają zgłoszenia – umieszcza się je na liście wierzytelności z urzędu.

Art. 237 prawa upadłościowego

Nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

Więcej o terminach zgłaszania wierzytelności do syndyka we wpisie: Termin na zgłoszenie wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności w formie elektronicznej – Krajowy Rejestr Zadłużonych

Zgłoszenie wierzytelności w stosunku do upadłej spółki lub osoby fizycznej w wersji elektronicznej jest zasadą i podstawowym sposobem zgłaszania wierzytelności. Zgłoszenia wierzytelności możemy dokonać przez Krajowy Rejestr Zadłużonych (dostępny pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz). Wymaga on założenia konta osobistego lub działania przez pełnomocnika, który kontem takim dysponuje.

W przypadku błędnie wypełnionego formularza w wersji elektronicznej zachęcamy do zapoznania się z wpisem: Pomyłka w zgłoszeniu wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności w formie papierowej

Od zgłaszania wierzytelności do syndyka za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustawodawca przewidział kilka wyjątków dotyczących osób mogących mieć problem z nowymi, cyfrowymi technologiami. Mogą one zgłaszać swoje wierzytelności w formie elektronicznej, papierowej czy nawet składać wnioski i oświadczenia ustnie pracownikowi właściwego biura podawczego (sąd na etapie ogłaszania upadłości zaś na etapie zgłaszania wierzytelności – syndykowi).

Zgłoszenie w formie papierowej może być dokonane przez wierzycieli, którym przysługują:

  • należności ze stosunku pracy (z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika),
  • należności alimentacyjne,
  • renta z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • renta z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Niewłaściwa forma zgłoszenia wierzytelności – konsekwencje dla wierzyciela

Zachowanie właściwej formy zgłoszenia wierzytelności do syndyka jest niezwykle istotne z perspektywy wierzyciela. Niedochowanie właściwej formy wniesienia zgłoszenia do syndyka nie wywoła skutków prawnych związanych ze zgłoszeniem wierzytelności. Ujmując to najprościej – niedochowanie właściwej formy zgłoszenia wierzytelności, np. zgłoszenie papierowe zamiast zastosowania zgłoszenia elektronicznego, skutkować będzie nierozpoznaniem takiego zgłoszenia wierzytelności przez syndyka. W konsekwencji może się zdarzyć, że nasza wierzytelności nie będzie uwzględniona w planie podziału i nie odzyskamy należnych nam pieniędzy nawet częściowo.

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *