Forma zgłoszenia wierzytelności do syndyka – elektronicznie czy papierowo?

Jeszcze kilka lat temu obowiązującą formą w niemal wszystkich postępowaniach była forma papierowa obejmująca złożenie fizycznego, papierowego wniosku – bezpośrednio do biura podawczego lub za pośrednictwem operatora pocztowego (przesyłka polecona). Obecnie, w przypadku zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłej spółki lub osoby fizycznej mamy do czynienia z formą mieszaną, zależną od rodzaju przysługującej nam wierzytelności.

Pomyłka w zgłoszeniu wierzytelności – jak sprostować zgłoszenie do syndyka?

Według obowiązujących przepisów zgłoszenie wierzytelności w stosunku do upadłej spółki lub osoby fizycznej dokonywane jest niemal w całości za pośrednictwem systemu elektronicznego – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Co  jednak w przypadku, gdy zgłaszając wierzytelność popełniliśmy błąd przy wypełnianiu formularza – wpisaliśmy błędny numer rachunku bankowego wierzyciela, błędnie wyliczoną wysokość odsetek albo okres, za który należne są odsetki?

Termin na zgłoszenie wierzytelności do syndyka

Na wszystko jest odpowiedni termin. Nie inaczej jest w przypadku zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, gdzie przepisy prawa wprost określają ile czasu mamy na skontaktowanie się z syndykiem. Jakie poniesiemy konsekwencje przekroczenia terminu? Czy tracimy całkowicie możliwość dochodzenia przysługującej nam wierzytelności? Postępowanie upadłościowe – termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest ściśle określony – […]

Umowa między członkiem zarządu spółki a spółką kapitałową

W przypadku umów zawieranych pomiędzy spółką kapitałową a członkiem zarządu takiej spółki, ogólne zasady reprezentacji ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym nie obowiązują, a błędne określenie reprezentacji spółki w umowie może prowadzić do jej nieważności. W jaki zatem sposób zawrzeć skuteczną i ważną umowę pomiędzy członkiem zarządu spółki a spółką, w której to zarządzie dana osoba zasiada? Kiedy zachodzi potrzeba zawarcia […]